Notice: Undefined variable: content_category_id in C:\inetpub\vhosts\tratairport.com\httpdocs\catalog\view\theme\default\template\content\content.tpl on line 8Notice: Undefined variable: content_category_id in C:\inetpub\vhosts\tratairport.com\httpdocs\catalog\view\theme\default\template\content\content.tpl on line 14Notice: Undefined variable: content_category_id in C:\inetpub\vhosts\tratairport.com\httpdocs\catalog\view\theme\default\template\content\content.tpl on line 14Notice: Undefined variable: content_category_id in C:\inetpub\vhosts\tratairport.com\httpdocs\catalog\view\theme\default\template\content\content.tpl on line 14

สนามบินตราดต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนิรภัยการบิน (Aviation Safety)

          วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สนามบินตราดต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนิรภัยการบิน (Aviation Safety) จากโรงเรียนไทยเทคโนโลยีการบิน บริษัท ไทยเจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 20 คน จากหน่วยงานด้านการบินชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงพนักงานของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เอง ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯที่ให้ความสำคัญกับนิรภัยการบิน (Safety) ผ่านการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมพนักงานสนามบินของบริษัทฯ และเพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกด้านนิรภัย เพื่อให้การบริการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างปลอดภัยตามมาตราฐานสากล
          ในการนี้ คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้ใช้สนามบินตราดสำหรับการฝึกปฏิบัติในการจัดทำ Safety Management System (SMS) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้เข้าอบรม โดยเข้าทำการสำรวจความปลอดภัยภายในสนามบิน และใช้ข้อมูลที่ได้จากการทำการสำรวจมาใช้ประกอบการฝึกภาคปฏิบัติในการจัดทำ Safety Management Manual โดยคุณสมพร ปุ้งโพธิ ผู้จัดการสนามบินตราดในฐานะผู้แทนของสนามบินได้รับมอบผลการศึกษาดังกล่าว เพื่อนำผลจากการศึกษาดังกล่าวมาพัฒนาระบบการบริหารนิรภัยสนามบินตราดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด