วันรักษ์กล้วยไม้เมืองตราด

          เพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้พื้นเมือง เสริมสร้างอาชีพชุมชน เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย บ้านวังตัก มีความเข้มแข็งในการอนุรักษ์กล้วยไม้ นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์พรรณพืชท้องถิ่นด้วย โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประกวดและแสดงกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ ออกร้านจำหน่ายกล้วยไม้ และวัสดุทางการเกษตร จะจัดทุกปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี