Trat Airport Partial Emergency exercise 2018

          วันที่ 16 เมษายน 2560 สนามบินตราด ได้จัดการซ้อมแผนดับเพลิงในอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อความชำนาญในการดับเพลิง ในกรณีเกิดเหตุการณ์จริงจะได้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ณ อาคารแผนกดับเพลิง เวลา 14.30 น. การซ้อมเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้