ซ้อมอพยพหนีไฟในอาคาร ประจำปี 2560

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สนามบินตราด ได้จัดทำการซ้อมแผนดับเพลิงในอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อความชำนาญในการดับเพลิง ในกรณีเกิดเหตุการณ์จริงจะได้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ณ อาคารแผนกซ่อมบำรุง เวลา 14.30 น. การซ้อมเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้