คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1135/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ฉบับที่ 13)