รับสมัครด่วน!! เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (ประจำสนามบินตราด)


คุณสมบัติ

- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปีบริบูรณ์

- เป็นผู้มีประวัติความประพฤติดี ไม่มีประวัติอาชญากรรม

- ส่วนสูง 167 ซม.ขึ้นไป และมีคำดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 20.00-27.00

- วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)

- มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย (ต้องผ่านการทดสอบร่างกายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) มีสายตาปกติ ไม่เป็นโรคตาบอดสี , เป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูด และฟัง และต้องไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point และโปรแกรม Internet ได้เป็นอย่างดี

- สามารถปฏิบัติงานเวร และงานกะได้

- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายที่มีอายุอย่างน้อย 1 ปี หากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์ด้านดับเพลิงและกู้ภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

- สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 1 ชุด (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน)

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน)

- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน)

- สำเนาหลักฐานทางทหาร 1 ชุด (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน)

- รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปกรอกใบสมัครได้ที่สนามบินตราด

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ติดต่อ คุณสุรีรัตน์ แจ่มวงศ์ โทร 039-525-777 ต่อ 3403

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-265-5907